X
X

Formularz zg?oszniowy

Projekt rozpocz?? si? 13 listopada br. Jest realizowany we wspó?pracy z PWC i wspierany przez Komisj? Europejsk?. Jego celem jest upowszechnienie elementów technologii BIM na polskim rynku budowlanym.

Polsko-Portugalska Izba Handlowa (PPCC) organizuje wielosektorow? misj? biznesow? do Portugalii i zaprasza do przy??czenia si? do delegacji biznesowej, która odb?dzie si? w dniach 3-7 lutego 2020 roku. Misja jest doskona?? okazj? do poznania ?rodowiska biznesowego w Portugalii i dok?adnej oceny mo?liwo?ci biznesowych na tym rynku.

Z dniem 13 pa?dziernika 2019 roku wesz?a w ?ycie ustawa o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

W dniach 16-18 pa?dziernika 2019 odb?dzie si? kolejna edycja Europejskiego Kongresu M?P! Po raz dziewi?ty przedsi?biorcy spotkaj? si?, aby podj?? tematy kluczowe dla polskiej, europejskiej i globalnej gospodarki.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. serdecznie zaprasza na Forum Biznesu, które odb?dzie si? 9 pa?dziernika 2019, godz. 9:00 na PGE Narodowym w Warszawie.

Od 30 wrze?nia do 15 pa?dziernika (godz. 10) br. b?dzie mo?na zg?asza? wnioski o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do mikro-, ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw, którzy chc? ubiega? si? o zamówienia publiczne w Polsce. W puli konkursu ?Zamówienia publiczne dost?pne dla wszystkich” znajduje si? 15 mln z?.

Link do poradnika ?Jak otrzyma? za?wiadczenie A1” ze stanem prawnym na dzień 13.08.2019 r.

Formalnie ?bia?a lista” podatników VAT i obowi?zkowy split payment nie wprowadz? nowych wymogów w zakresie posiadania kont przez przedsi?biorców. W praktyce zmieni? bardzo wiele.

Serdecznie zapraszamy na seminarium szkoleniowe dla eksporterów us?ug, deleguj?cych pracowników do krajów UE i EOG, które odb?dzie si? w dniach 13-14 wrze?nia 2019 roku w Gdańsku. Organizatorem jest nasz cz?onek - Korporacja Przedsi?biorców Budowlanych UNI-BUD.

W dniach 25-26 lipca 2019 r. od godziny 9:00 w Serocku przy ul. Pu?tuskiej 20 odb?dzie si? szkolenie z zakresu budowania i utrzymywania trwa?ych i warto?ciowych relacji z klientem. Uczestnik pozna zasady obs?ugi klienta oraz skuteczne metody pozyskiwania nowych klientów. Stosowanie metod rozszerzania grona klientów, a tak?e pó?niejsze kszta?towanie relacji z klientami stanowi istot? strategii dzia?ania przedsi?biorstwa.

14 czerwca w Sangate Hotel Airport odby?a si? Wielka Gala "30 lat Wolno?ci RP", organizowana przez Przedsi?biorcy.pl wraz z Mazowieckim Zrzeszeniem Handlu, Przemys?u i Us?ug.

 Z najwi?ksz? przyjemno?ci? prezentujemy pierwsze wydanie Biuletynu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci – ?Twój biznes”. To interaktywna publikacja z kreatywnym podej?ciem do prezentowanej tematyki przedsi?biorczo?ci i Funduszy Europejskich.

W tym numerze prezentujemy wywiad z prezes PARP, Ma?gorzat? Oleszczuk, w którym nawi?zujemy do obchodzonego w?a?nie 15-lecia przyst?pienia Polski do Unii Europejskiej.

Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w XXII Polsko – Bia?oruskim Forum Gospodarczym "DOBROS?SIEDZTWO - 2019", które w bie??cym roku odb?dzie si? w Mińsku na Bia?orusi, w dniach 6-7 czerwca w Bibliotece Narodowej Bia?orusi, Prospekt Nezavisimosti 116.

90 proc. przedsi?biorców M?P skar?y si? na opó?nienia w p?atno?ciach; niemal po?owa deklaruje, ?e nierzadko ich partnerzy biznesowi wymuszaj? odleg?e terminy p?atno?ci, a przecie? koszty zwi?zane z p?aceniem po terminie najbardziej obci??aj? w?a?nie ten ma?y biznes, który miewa trudno?ci z p?ynno?ci? finansow? - mówi Marek Niedu?ak, wiceminister przedsi?biorczo?ci i technologii w rozmowie z Klar? Klinger z DGP.

Jak wynika z wywiadu udzielonego przez Pana Ministra Jerzego Kwiecińskiego w dzinniku "Rzeczpospolita" - zota? opracownay projekt nowelizacji prawa budowlanego.

Biuro Rzecznika Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców zaprasza na otwarte posiedzenie Rady Przedsi?biorców.

Ministerstwo Przedsi?biorczo?ci i Technologii zach?ca przedsi?biorców do zg?aszania wszelkich barier napotkanych na rynkach innych państw cz?onkowskich. Szczególnie dotyczy to delegowania pracowników.

W pi?tek 22 czerwca odby?a si? Wielka Gala POLSKA PRZEDSI?BIORCZO??, podczas której wr?czone zosta?y nagrody dla Laureatów uhonorowanych w projekcie "Or?y Polskiego Budownictwa".

Bydgoski Klaster Przemys?owy oraz Targi w Krakowie Sp. z o.o. zapraszaj? do udzia?u w 2. Mi?dzynarodowych Targach Kooperacyjnych Przemys?u Narz?dziowo-Przetwórczego INNOFORM?, które odb?d? si? w dniach 24 - 26 kwietnia 2018r.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Ambasada Gruzji w Polsce maj? zaszczyt zaprosi? na seminarium ?Struktura i potencja? sektora budowlanego w Gruzji”, które odb?dzie si? w Centrum Informacyjnym PAIH 13 kwietnia 2018 r. Podczas konferencji wyst?pi Ilia Darchiashvili, Jego Ekscelencja, Ambasador Gruzji w Polsce.

Rozpocz??y si? najwa?niejsze targi bran?y budowlanej w Rosji - World Build Moskow, na których powsta?o polskie stoisko informacyjno-promocyjne zorganizowane przez PAIH. Na targach Polsk? reprezentuje 29 krajowych przedsi?biorców z segmentu budowlanego, w tym uczestnicy misji bran?owej kierowanej przez Wschodni Klaster Budowlany. Sektor wykańczania budowli to jedna z dwunastu bran? Marek Polskiej Gospodarki o najwi?kszym potencjale eksportowym.

Najwa?niejsze kwestie dotycz?ce procedur i przepisów zwi?zanych z realizacj? inwestycji na szwedzkim rynku budowlanym b?d? tematem szkolenia skierowanego do podmiotów prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? w zakresie budownictwa.

PARP rozpocz??a nabór wniosków w dwóch konkursach nowej edycji Badań na rynek (w tym jeden dla ?rednich miast).

- Takiej koniunktury i dynamicznego rozwoju rynku budowlanego wystawcy, z którymi rozmawia?em, nie pami?taj?. Dzi? ten dynamizm jest powszechnie odczuwalny – mówi? minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas inauguracji Mi?dzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma 2018.

O?rodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci ma zaszczyt zaprosi? Państwa do udzia?u w mi?dzynarodowej gie?dzie kooperacyjnej, która odb?dzie si? 7 marca 2018 r., przy okazji odbywaj?cych si? w Londynie targów wystawienniczych Ecobuild, najwi?kszej imprezy dla bran?y zrównowa?onego budownictwa na  ?wiecie

UWAGA! Ten serwis u?ywa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przegl?darki oznacza zgod? na to. Czytaj wi?cej…

Zrozumia?em
3分赛车 精河县| 大城县| 庄浪县| 刚察县| 商都县| 凌海市| 紫金县| 安国市| 佛坪县| 武山县| 石河子市| 辽宁省| 仪陇县| 横峰县| 藁城市| 牡丹江市| 乌兰县| 盘锦市| 姚安县| 富川| 肥城市| 河池市| 渝中区| 禹州市| 分宜县| 长乐市| 黄陵县| 盖州市| 汪清县| 景洪市| 灵丘县| 延川县| 大竹县| 嘉荫县| 攀枝花市| 四平市| 普格县| 隆子县| 石柱| 旺苍县| 钟山县|