X
X

Formularz zg?oszniowy

Od 30 wrze?nia do 15 pa?dziernika (godz. 10) br. b?dzie mo?na zg?asza? wnioski o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do mikro-, ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw, którzy chc? ubiega? si? o zamówienia publiczne w Polsce. W puli konkursu ?Zamówienia publiczne dost?pne dla wszystkich” znajduje si? 15 mln z?.

Zwi?kszenie liczby ma?ych i ?rednich firm, które startuj? w przetargach; efektywne wydawanie pieni?dzy w systemie zamówień publicznych, tak by uzyskiwa? produkty jak najlepszej jako?ci w konkurencyjnych cenach; wzrost innowacyjno?ci polskiej gospodarki – takie maj? by? najwa?niejsze efekty nowego Prawa zamówień publicznych, które ma wej?? w ?ycie w 2021 r.

W te cele wpisuje si? nowy konkurs PARP w ramach dzia?ania 2.2 Wsparcie na rzecz zarz?dzania strategicznego przedsi?biorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (typ projektu 2) POWER.

Wsparcie b?dzie udzielane w ramach projektów szkoleniowo-doradczych wy?onionych w konkursie og?oszonym 29.08.19. Projekty powinny zak?ada? przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie:

- szkoleń z zakresu ubiegania si? o zamówienia publiczne w Polsce, uwzgl?dniaj?cych specyfik? zamówień z zakresu us?ug, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego;
- szkoleń, po??czonych z form? warsztatow? z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień;
- szkoleń z zakresu prawnych aspektów prowadzenia dzia?alno?ci w zwi?zku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych;
- doradztwa zwi?zanego bezpo?rednio z tematyk? dzia?ań szkoleniowych, o których mowa w pkt. 1 — 3;
- doradztwa z zakresu ubiegania si? o zamówienia publiczne w Polsce.

Do udzia?u w konkursie zapraszamy:

1. przedsi?biorców,
2. podmioty dzia?aj?ce na rzecz rozwoju gospodarczego,
3. podmioty dzia?aj?ce na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencja?u adaptacyjnego przedsi?biorców,
4. organizacje zwi?zkowe i pracodawców,
5. organizacje samorz?du gospodarczego,

Wnioski o dofinansowanie projektów nale?y przygotowa? w aplikacji SOWA dost?pnej pod adresem www.sowa.efs.gov.pl.

Nabór rozpocznie si? 30 wrze?nia i potrwa do 15 pa?dziernika 2019 r.

Wi?cej informacji na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/zamowienia-publiczne-dla-msp

?ród?o: https://www.parp.gov.pl/

UWAGA! Ten serwis u?ywa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przegl?darki oznacza zgod? na to. Czytaj wi?cej…

Zrozumia?em
3分赛车 石阡县| 昆明市| 宝清县| 邓州市| 镇平县| 曲阳县| 麻阳| 利辛县| 山阴县| 龙里县| 龙游县| 玛沁县| 双鸭山市| 旬阳县| 包头市| 武城县| 宝兴县| 岚皋县| 勐海县| 定日县| 舟曲县| 策勒县| 克拉玛依市| 搜索| 镇坪县| 东安县| 浮梁县| 平和县| 津南区| 安化县| 锡林郭勒盟| 军事| 怀集县| 临潭县| 河西区| 桦川县| 徐闻县| 资源县| 柳江县| 连云港市| 抚远县|