X
X

Formularz zg?oszniowy

Z dniem 13 pa?dziernika 2019 roku wesz?a w ?ycie ustawa o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym s? gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawuj?cych bezpo?redni? lub po?redni? kontrol? nad spó?k?.

Jednym z g?ównych zadań CRBR jest przeciwdzia?anie praniu pieni?dzy i finansowaniu terroryzmu. Posiadanie dok?adnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, poniewa? uniemo?liwia przest?pcom ukrycie swojej to?samo?ci w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Publiczny charakter rejestru, umo?liwiaj?cy ka?demu nieodp?atny dost?p do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia równie? wi?ksz? kontrol? informacji przez spo?eczeństwo obywatelskie oraz przyczynia si? do zwi?kszenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

Jakie dane zawiera CRBR

Rejestr gromadzi dane dotycz?ce beneficjentów rzeczywistych spó?ek:

 - jawnych,

 - komandytowych,

 - komandytowo-akcyjnych,

 - z ograniczon? odpowiedzialno?ci?;

 - prostych spó?ek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.)

 - akcyjnych, z wyj?tkiem spó?ek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó?kach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Kim jest beneficjent rzeczywisty spó?ki

To osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

 - sprawuj?ce bezpo?rednio lub po?rednio kontrol? nad spó?k? poprzez posiadane uprawnienia, które wynikaj? z okoliczno?ci prawnych lub faktycznych, umo?liwiaj?ce wywieranie decyduj?cego wp?ywu na czynno?ci lub dzia?ania podejmowane przez spó?k?, lub

 - w imieniu których s? nawi?zywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku spó?ki – osoby prawnej, innej ni? spó?ka, której papiery warto?ciowe s? dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegaj?cym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadaj?cym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spó?ki jest:

 - osoba fizyczna b?d?ca udzia?owcem lub akcjonariuszem spó?ki, której przys?uguje prawo w?asno?ci wi?cej ni? 25% ogólnej liczby udzia?ów lub akcji tej osoby prawnej,

 - osoba fizyczna dysponuj?ca wi?cej ni? 25% ogólnej liczby g?osów w organie stanowi?cym spó?ki, tak?e jako zastawnik albo u?ytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do g?osu,

 - osoba fizyczna sprawuj?ca kontrol? nad osob? prawn? lub osobami prawnymi, którym ??cznie przys?uguje prawo w?asno?ci wi?cej ni? 25% ogólnej liczby udzia?ów lub akcji spó?ki, lub ??cznie dysponuj?c? wi?cej ni? 25% ogólnej liczby g?osów w organie spó?ki, tak?e jako zastawnik albo u?ytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do g?osu,

 - osoba fizyczna sprawuj?ca kontrol? nad spó?k? przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub

 - osoba fizyczna zajmuj?ca wy?sze stanowisko kierownicze w organach spó?ki w przypadku udokumentowanego braku mo?liwo?ci ustalenia lub w?tpliwo?ci co do to?samo?ci osób fizycznych okre?lonych w powy?szych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieni?dzy lub finansowania terroryzmu.

Ustawa definiuje jeszcze 2 przypadki, w których instytucje obowi?zane identyfikuj? beneficjentów rzeczywistych swoich klientów:

  1. w przypadku klienta, który jest osob? fizyczn? prowadz?c? dzia?alno?? gospodarcz?, wobec którego nie stwierdzono przes?anek lub okoliczno?ci mog?cych wskazywa? na sprawowanie kontroli nad nim przez inn? osob? fizyczn? lub osoby fizyczne przyjmuje si?, ?e taki klient jest jednocze?nie beneficjentem rzeczywistym

  2. w przypadku klienta b?d?cego trustem przyjmuje si?, ?e beneficjentem rzeczywistym jest za?o?yciel, powiernik, nadzorca (je?li zosta? ustanowiony), beneficjent trustu i/lub inna osoba, która sprawuje kontrol? nad trustem.

Jednak w tych przypadkach informacja o beneficjentach rzeczywistych (trustów i osób fizycznych prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz?) nie jest przekazywana do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Pe?na definicja beneficjenta rzeczywistego znajduje si? w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia?aniu praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115, z pó?n. zm.).

Kto zg?asza dane do CRBR

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zg?asza wy??cznie osoba uprawniona do reprezentacji spó?ki.

Nie ma mo?liwo?ci powierzenia tego zadania innym osobom (zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia?aniu praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115, z pó?n. zm.).

Jak zg?osi? dane do CRBR

Zg?oszenie do CRBR sk?ada si? bezp?atnie w formie elektronicznej na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia?aniu praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu, mowa jest o zg?oszeniu, które jest sk?adne w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udost?pnionym przez ministra w?a?ciwego do spraw finansów publicznych.

Wzór dokumentu elektronicznego jest dost?pny w Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych nr wzoru 2019/08/22/8410

Wa?ne:

Zg?aszane dane powinny odpowiada? rzeczywisto?ci. Zg?oszenie – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP – zawiera o?wiadczenie osoby zg?aszaj?cej o prawdziwo?ci zg?aszanych informacji (jest ono sk?adane pod rygorem odpowiedzialno?ci karnej za z?o?enie fa?szywego o?wiadczenia).

Osoba, która zg?asza i aktualizuje dane, ponosi odpowiedzialno?? za szkod? wyrz?dzon? zg?oszeniem do CRBR nieprawdziwych danych, a tak?e za niezg?oszenie w ustawowym terminie danych i zmian danych obj?tych wpisem do rejestru. Wyj?tkiem jest sytuacja, kiedy szkoda nast?pi?a wskutek si?y wy?szej albo wy??cznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za któr? osoba zg?aszaj?ca i aktualizuj?ca informacje o beneficjentach rzeczywistych nie ponosi odpowiedzialno?ci.

Urz?dowe po?wiadczenie odbioru (UPO) zg?oszenia jest wydawane po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji struktury logicznej zg?oszenia pod wzgl?dem zgodno?ci ze wzorem dokumentu elektronicznego i spójno?ci danych oraz wa?no?ci kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Jakie dane zg?osi? do CRBR

Zg?oszenie do rejestru obejmuje:

dane identyfikacyjne spó?ki:

 - nazwa (firma)

 - forma organizacyjna

 - siedziba

 - numer w Krajowym Rejestrze S?dowym

 - NIP

dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i cz?onka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spó?ki:

 - imi? i nazwisko

 - obywatelstwo

 - państwo zamieszkania

 - PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadaj? PESEL

 - informacj? o wielko?ci i charakterze udzia?u lub uprawnieniach, które przys?uguj? beneficjentowi rzeczywistemu.

Ile czasu jest na zg?oszenie danych do CRBR

Informacje do rejestru powinny by? zg?oszone nie pó?niej ni? w terminie 7. dni od dnia wpisu podmiotów do Krajowego Rejestru S?dowego (KRS), a w przypadku aktualizacji przekazanych informacji – w terminie 7. dni od ich zmiany. Do biegu terminów nie wlicza si? sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Wpis konstytutywny i deklaratoryjny

Nale?y pami?ta?, ?e niektóre zmiany zaczn? obowi?zywa? dopiero w momencie ich wpisu do KRS (wpis konstytutywny), a niektóre ju? od momentu ich zaistnienia (wpis deklaratoryjny).

Wpis konstytutywny jest wa?ny dopiero z chwil? wpisu do KRS. Co wa?ne – nie od dnia z?o?enia wniosku, a dopiero od dnia aktualizacji wpisu przez s?d rejestrowy.

Wszelkie zmiany umowy spó?ki, aby by?y wa?ne, b?d? wymaga? wpisu konstytutywnego. Wynika to z art. 255 § 1 Kodeksu spó?ek handlowych, zgodnie z którym zmiany w umowie spó?ki wymagaj? ??cznie uchwa?y wspólników i wpisu do KRS.

Do zmian wymagaj?cych wpisu konstytutywnego b?d? zatem nale?e? wszelkie zmiany umowy spó?ki, m.in.:

 - zmiana siedziby spó?ki (miasta),

 - zmiana firmy (nazwy) spó?ki,

 - podwy?szenie lub obni?enie kapita?u spó?ki,

 - zmiana sposobu reprezentacji spó?ki,

 - poszerzenie PKD.

Wpis deklaratoryjny to taki, który jest wa?ny ju? od momentu podj?cia uchwa?y, za? jego aktualizacja w KRS stanowi jedynie potwierdzenie danego stanu rzeczy.

Przyk?adami wpisów deklaratoryjnych b?d?:

 - powo?anie i/lub odwo?anie prezesa zarz?du, wiceprezesa zarz?du, cz?onków zarz?du,

 - powo?anie i/lub odwo?anie prokurenta,

 - zmiana adresu spó?ki bez zmiany siedziby,

 - zmiana PKD przewa?aj?cego i/lub 9 pozosta?ych, ujawnionych w KRS, bez zmiany umowy spó?ki,

- sprzeda? udzia?ów w spó?ce ( zmiana wspólników).

 

Zatem zmiany informacji przekazanych do CRBR nale?y zg?asza? w terminie 7. dni od ich zmiany:

 - w przypadku zmian maj?cych charakter konstytutywny od ich wpisania do KRS,

 - w przypadku zmian maj?cych charakter deklaratoryjny od momentu ich zaistnienia.

Awaria

W przypadku awarii lub zak?óceń funkcjonowania systemu teleinformatycznego minister w?a?ciwy do spraw finansów publicznych informuje o ich wyst?pieniu i usuni?ciu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów (BIP MF). W takim przypadku do biegu terminów nie wlicza si? okresu od chwili wyst?pienia awarii lub zak?ócenia, wskazanych w informacji zamieszczonej w BIP MF, do chwili zamieszczenia informacji o ich usuni?ciu.

Przyk?ad:

Zmiana deklaratoryjna mia?a miejsce w spó?ce 2 pa?dziernika 2019 r. (?roda). Siedmiodniowy termin na zg?oszenie do CRBR up?ywa w 11 pa?dziernika 2019 r. – w pi?tek (7 dni liczone bez soboty i niedzieli).

Je?li w BIP MF 7 pa?dziernika uka?e si? komunikat o wyst?pieniu awarii funkcjonowania systemu teleinformatycznego CRBR (awaria od godziny 10.00 7 pa?dziernika 2019 r.), a nast?pnie 7 pa?dziernika uka?e si? komunikat o usuni?ciu awarii funkcjonowania systemu teleinformatycznego CRBR (awaria usuni?ta o godzinie 13.00 7 pa?dziernika 2019 r.), to siedmiodniowy termin na zg?oszenie do CRBR up?ywa 14 pa?dziernika 2019 (7 dni liczone bez soboty i niedzieli przed?u?one o jeden dzień awarii).

Korekta

W przypadku stwierdzenia oczywistej omy?ki w z?o?onym zg?oszeniu podmiot sk?ada niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 3. dni roboczych od dnia stwierdzenia oczywistej omy?ki, skorygowane zg?oszenie z poprawnymi danymi.

W przypadku stwierdzenia przez organ w?a?ciwy w sprawach CRBR, ?e zg?oszenie zosta?o z?o?one z naruszeniem art. 58-61 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia?aniu praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu lub zawiera oczywiste omy?ki, podmiot sk?ada ponownie zg?oszenie w terminie 3. dni roboczych od dnia wp?ywu albo udost?pnienia ??dania ponownego z?o?enia zg?oszenia przekazanego temu podmiotowi – w formie pisemnej, przez ministra w?a?ciwego do spraw finansów publicznych. Sk?adane ponownie zg?oszenie powinno zawiera? poprawne dane.

Okres przej?ciowy zwi?zany z uruchomieniem rejestru

Spó?ki, które zosta?y wpisane do KRS przed dniem wej?cia w ?ycie przepisów dotycz?cych Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (13 pa?dziernika 2019 r.), maj? obowi?zek zg?osi? informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r.

Podmioty, które zosta?y wpisane do KRS po 13 pa?dziernika 2019 r., maj? obowi?zek zg?osi? dane beneficjenta rzeczywistego nie pó?niej ni? w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS.

 

?ród?o: www.gov.pl

 

UWAGA! Ten serwis u?ywa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przegl?darki oznacza zgod? na to. Czytaj wi?cej…

Zrozumia?em
3分赛车 奉新县| 同心县| 偃师市| 浦江县| 天气| 和平县| 东城区| 鹤壁市| 南岸区| 石泉县| 鄂伦春自治旗| 顺平县| 修水县| 吉首市| 威信县| 永寿县| 海晏县| 石泉县| 京山县| 新邵县| 浏阳市| 三都| 汉阴县| 巢湖市| 山东| 铜梁县| 祁门县| 大姚县| 黄骅市| 海盐县| 名山县| 闵行区| 休宁县| 无棣县| 富宁县| 东乌| 桦甸市| 颍上县| 抚顺市| 甘孜县| 临江市|