X
X

Formularz zg?oszniowy

§ I. Organizatorzy Konkursu


Organizatorami Konkursu s?: Ogólnopolska Federacja Przedsi?biorców i Pracodawców - PRZEDSI?BIORCY.PL, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemys?u i Us?ug oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.

§ II. Cel Konkursu


Celem Konkursu jest promocja tych przedsi?biorstw dzia?aj?cych w bran?y budowlanej, które zarz?dzane w sposób nowoczesny, reprezentuj? ponadprzeci?tny i godny na?ladowania poziom oraz kieruj? si? zasadami etyki w prowadzeniu biznesu. Organizatorzy s? przekonani, i? nagrodzeni w konkursie, którzy tworz? budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne w pe?ni zaspokajaj?ce potrzeby konsumentów, b?d? wskazywa? kierunki rozwoju bran?y budowlanej, a konkursowe dzia?ania promocyjne pomog? im w jeszcze lepszym rozwoju poprzez budowanie pozytywnego wizerunku przedsi?biorstwa i pozyskanie nowych klientów.

§ III. Beneficjenci


Konkurs jest adresowany do wszystkich przedsi?biorstw z sektora budownictwa niezale?nie od charakteru w?asno?ci zak?adu pracy, jego wielko?ci, liczby zatrudnionych pracowników; do przedsi?biorstw dzia?aj?cych na terenie Polski oraz wszystkich firm maj?cych w Polsce swoje oddzia?y lub przedstawicielstwa.

 

§ IV. Zg?oszenie do konkursu


1. Kandydatów do konkursu mog? zg?asza? osoby prawne polskie i zagraniczne (podmioty gospodarcze, organizacje, instytucje, stowarzyszenia). Przyjmowane b?d? równie? zg?oszenia od pracodawców i pracowników uznaj?cych, ?e osi?gni?cia ich firmy uprawniaj? do udzia?u w konkursie.
2. Przed zg?oszeniem firmy nale?y uzyska? zgod? osoby zarz?dzaj?cej lub w?a?ciciela firmy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zg?oszenia.

 

§ V. Kapitu?a


1. Kapitu?? Konkursu powo?uj? Organizatorzy.
2. W sk?ad Kapitu?y Konkursu wchodz? przedsi?biorcy, osobisto?ci ?wiata polityki i biznesu, instytucji i organizacji patronuj?cych i wspó?pracuj?cych przy konkursie.
3. Kapitu?a Konkursu dokonuje oceny Uczestników i na podstawie ustalonych kryteriów oceny przyznaje nagrody. Kryteria oceny okre?la §VII Regulaminu.
4. Kapitu?a Konkursu mo?e powo?ywa? ekspertów.
5. Kapitu?a Konkursu mo?e wizytowa? firmy zg?oszonych kandydatów w celu weryfikacji informacji zawartych w Ankiecie Konkursowej.
6. Kapitu?a Konkursu w porozumieniu z Organizatorem mo?e znie?? kategori? konkursow? lub zmieni? jej nazw?, mo?e po??czy? kategorie konkursowe i ustanowi? nowe.
7. Kapitu?a Konkursu w porozumieniu z Organizatorem mo?e ustanowi? w?asne nagrody specjalne.
8. Kapitu?a Konkursu w porozumieniu z Organizatorem zastrzega sobie mo?liwo?? wykluczenia Uczestnika z konkursu.
9. Sk?ad Kapitu?y Konkursu do momentu og?oszenia wyników konkursu jest tajny.

 

§ VI. Kategorie konkursowe


1. Biura Architektoniczne, Projektowe i Geodezyjne
2. Budownictwo Komercyjne, Sportowe i U?yteczno?ci Publicznej
3. Budownictwo Mieszkaniowe
4. Budownictwo Przemys?owe i Specjalistyczne
5. Generalny Wykonawca
6. Infrastruktura In?ynieryjna, Drogowa, Kolejowa i Energetyczna
7. Instalatorstwo, Elektrotechnika
8. Inwestor/Inwestor zast?pczy
9. Materia?y Budowlane
- producenci
- dystrybucja
10. Maszyny i Sprz?t Budowlany
11. Mened?er
12. Modernizacja Obiektów
13. Stolarka Budowlana
14. Us?ugi dla Budownictwa
15. Us?ugi Deweloperskie
16. Wyposa?enie Wn?trz
17. Zarz?dzanie Nieruchomo?ciami
18. Innowacyjno?? i nowoczesne technologie w budownictwie

Nagrody specjalne:
1. Zas?u?ony dla Polskiego Budownictwa, w kategorii: Posta? lub Firma

§ VII. Kryteria oceny


Uczestnik oceniany jest na podstawie osi?gni?? oraz danych statystycznych i ekonomicznych zawartych w Ankiecie Konkursowej i za??cznikach dla danej kategorii konkursowej. Ka?da pozycja Ankiety Konkursowej jest punktowana wed?ug ustalonej i zatwierdzonej przez Kapitu?? Konkursu punktacji. Uczestnik musi uzyska? 60% ogólnej sumy punktów ustanowionej dla danej kategorii konkursowej oraz uzyska? 75% ogólnej sumy punktów dla Nagrody specjalnej. Po uzyskaniu wymaganej liczby punktów Uczestnik otrzymuje tytu? Laureata. Ocena Uczestników wed?ug ustalonej i zatwierdzonej przez Kapitu?? Konkursu punktacji jest tajna.

 

§ VIII. Terminy, nagrody


1. Nagrodami w konkursie w poszczególnych kategoriach s?:
- I miejsce: z?ota statuetka
- II miejsce: srebrna statuetka
- III miejsce: br?zowa statuetka
- ka?dy Laureat otrzymuje Dyplom
2. Og?oszenie wyników konkursu nast?puje podczas Wielkiej Gali. Wyniki z obrad Kapitu?y do tego momentu s? tajne.

 

§ IX. Ustalenia końcowe


1. Zg?oszenia do Konkursu dokonuje si? na przeznaczonych do tego formularzach.
2. Zg?oszenie do Konkursu jest równoznaczne ze zobowi?zaniem si? do udost?pnienia Kapitule Konkursu wszelkich niezb?dnych materia?ów, potwierdzaj?cych dane zawarte w zg?oszeniu i Ankiecie Konkursowej. Materia?y te b?d? dost?pne tylko do wiadomo?ci cz?onków Kapitu?y.
3. Laureat konkursu zobowi?zuje si? do przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego (za??cznik do Ankiety Konkursowej).
4. Naruszenie Regulaminu Konkursu i/lub zasad Kanonu Etycznego mo?e skutkowa? pozbawieniem dyplomu i statuetki przez Kapitu?? Konkursu. Kapitu?a Konkursu okre?la zasady weryfikacji naruszenia zasad.
5. Organizator oraz Kapitu?a Konkursu zobowi?zuj? si? do zachowania tajemnicy wszelkiej wiedzy zawartej w materia?ach dostarczonych przez Uczestników konkursu.
6. Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Promocji POLSKA PRZEDSI?BIORCZO?? 2020, którego organizatorem jest Ogólnopolska Federacja Przedsi?biorców i Pracodawców - PRZEDSI?BIORCY.PL oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemys?u i Us?ug.
7. Ogólnopolska Federacja Przedsi?biorców i Pracodawców - PRZEDSI?BIORCY.PL oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemys?u i Us?ug ma wy??czne prawo do wyra?ania zgody na u?ywanie logo, wszelkich znaków graficznych i symboli zwi?zanych z Ogólnopolskim Konkursem Budowlanym OR?Y POLSKIEGO BUDOWNICTWA.

8. Biuro konkursu prowadzi:
Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.
ul. Popas 7, 02-196 Warszawa
tel./fax: (22) 609 18 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy?, konieczne jest w??czenie w przegl?darce obs?ugi JavaScript.

UWAGA! Ten serwis u?ywa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przegl?darki oznacza zgod? na to. Czytaj wi?cej…

Zrozumia?em
3分赛车 上饶县| 肥乡县| 瑞安市| 岱山县| 金湖县| 长汀县| 湟中县| 方城县| 泽州县| 榕江县| 寿宁县| 奉新县| 镇安县| 武义县| 太康县| 新竹市| 安多县| 兴化市| 涡阳县| 凯里市| 太白县| 宁夏| 赤壁市| 邵阳县| 巨野县| 全椒县| 华阴市| 吴旗县| 繁昌县| 乌苏市| 连山| 家居| 渭源县| 南召县| 普兰县| 峨山| 资阳市| 金秀| 广州市| 广安市| 新泰市|