X
X

Formularz zg?oszniowy

Zapraszamy do lektury artyku?u bran?owego autorstwa Grupy Petecki!

Poczucie bezpieczeństwa we w?asnym domu to podstawa prawid?owego w nim funkcjonowania. Nie bez powodu domow? przestrzeń nazywamy nasz? twierdz?, w której mo?emy si? ukry?, poczu? swobodnie oraz zregenerowa?. Ochrona w du?ej mierze zale?y od zastosowanych materia?ów i produktów – antyw?amaniowych okien, rolet czy drzwi, skutecznie zabezpieczaj?cych wn?trze budynku i jego mieszkańców. Z my?l? o tym firma Petecki oferuje rozwi?zania dla bezpiecznego domu.
Wyje?d?aj?c na wakacje, na weekend czy nawet b?d?c w pracy mo?emy pa?? ofiar? w?amywacza. Dom pozostawiony bez opieki to dla niektórych osób okazja do nieuczciwego wzbogacenia si?. Dlatego tak wa?ne jest zabezpieczenie najbardziej nara?onych miejsc, czyli okien i drzwi. Wed?ug statystyk najwi?cej w?amań do domów odbywa si? w?a?nie przez otwory okienne, poniewa? naj?atwiej jest je sforsowa?. Najlepszym zabezpieczeniem jest zastosowanie produktów z funkcj? antyw?amaniow?. By okna nazywa? antyw?amaniowymi powinny spe?nia? zalecenia normy ENV 1627. Definiuje ona sze?? klas odporno?ci ca?ego okna na w?amanie. O klasie okna decyduje czas, przez jaki stawia ono opór przed wtargni?ciem intruza do wewn?trz pomieszczenia. dom

Okna stanowi? w domu wyj?tkow? funkcj? – zapewniaj? dop?yw ?wiat?a s?onecznego, widok na ogród lub okolic? oraz ozdabiaj? wn?trza pomieszczeń. Coraz ch?tniej wybieramy wielkopo?aciowe okna, które efektownie prezentuj? si? na ca?ej ?cianie salonu, sypialni, a nawet ?azienki. Przemawiaj? za tym wzgl?dy estetyczne, ale g?ównie nowe przepisy, które mówi? o tym, jak wa?ne jest pozyskiwanie ?wiat?a z zewn?trz. Wed?ug zaleceń najwi?cej przeszkleń nale?y umie?ci? na po?udniowej ?cianie domu, aby przez ca?y dzień zagwarantowa? optymalny dop?yw energii s?onecznej. Niestety takie rozwi?zanie mo?e jednocze?nie spowodowa?, ?e poczujemy potrzeb? dodatkowych zabezpieczeń w oknach, które uniemo?liwi? otwarcie ich lub wtargni?cie przez nie osoby niepo??dane. Jak mówi? badania, a? w 70% przypadków z?odzieje wywa?aj? skrzyd?o z o?cie?nicy. Dlatego, je?li okna maj? chroni? dobytek, nale?y wybra? model, w którym zastosowano zaczepy antywywa?eniowe. Drugim istotnym elementem jest wk?adka antyrozwierceniowa, zapobiegaj?ca przesuni?ciu okucia lub jego rozwierceniu. Za bezpieczeństwem okien przemawiaj? tak?e takie parametry jak szyba i okucia. Ta pierwsza powinna posiada? klas? antyw?amaniow? P2, P4 lub wy?sz?. Im wy?sza numeracja, tym odporniejsze zabezpieczenie i grubsze szk?o. Warto zwróci? uwag? na to, czy w oknie zamontowano okucia klasy przynajmniej RC – 1, które s? wyposa?one w zaczepy utrudniaj?ce podwa?enie naro?ników oraz zabezpieczenie przeciw rozwierceniu zamka. W ofercie firmy Petecki znajdziemy produkty w standardzie RC2, a dodatkowo w ró?nych wzorach i kolorach, co pozwoli dopasowa? je do elewacji, dachu czy aran?acji wn?trza. W przypadku okien nie mo?emy zapomnie? tak?e o klamce. Najlepiej wybiera? model zamykany na kluczyk z wk?adk? utrudniaj?c? otwarcie z zewn?trz, dzi?ki czemu trudno b?dzie j? otworzy? nawet przez wybite okno. Innym rozwi?zaniem jest klamka zintegrowana z mechanizmem rygluj?cym po wewn?trznej stronie okna.
Rozwi?zaniem wspomagaj?cym okna antyw?amaniowe s? rolety. To doskona?y sposób na zabezpieczenie okien podczas d?u?szego wyjazdu, ale tak?e podczas weekendu poza domem czy po prostu na noc. Wa?ne, aby zwróci? uwag? na wzmocnienie konstrukcji prowadnic, które zapobiegnie odgi?ciu lub wyci?gni?ciu profili roletowych, a tak?e dodatkowe wzmocnienie listwy dolnej. Sama kurtyna rolety powinna by? sztywna, stabilna i wytrzyma?a. Mechanizm zapadkowy zamontowany w dolnej cz??ci rolety, który zapobiega podnoszeniu rolety, skutecznie zabezpiecza przed wtargni?ciem do domu. Konstrukcja antyw?amaniowa mo?e by? stosowana zarówno w systemach adaptacyjnych, jak i podtynkowych. Bardzo wa?ny jest solidny monta? oraz mocne, porz?dne pod?o?e.

rolety Firma Petecki oferuje rolety antyw?amaniowe, które wyró?nia nie tylko szereg zabezpieczeń, trwa?o?? i odporno??, ale tak?e ciekawy design oraz szeroki wybór z palety RAL. Drzwi wej?ciowe najcz??ciej znajduj? si? na przodzie domu, dzi?ki czemu s? bardziej widoczne i mniej przyci?gaj? uwag? niepo??danych go?ci. Ale co z drzwiami znajduj?cymi si? na boku lub z ty?u budynku? Coraz ch?tniej decydujemy si? na dodatkowe wej?cie prowadz?ce do gara?u lub kot?owni po??czone z domem. Warto zadba?, aby wszystkie by?y odpowiednio zabezpieczone i posiada?y wymagane parametry ochrony antyw?amaniowej. Firma Petecki oferuje efektowne oraz atrakcyjne wzory i kolory drzwi, które idealnie skomponuj? si? z wygl?dem domu czy otoczenia. Dodatkowo produkty wyró?niaj? doskona?e parametry izolacyjno?ci akustycznej i termicznej, a tak?e zabezpieczenia antyw?amaniowe w klasie RC2. W drzwiach znajdziemy m.in. specjalne zawiasy odporne na ci??ar, p?kni?cia i próby z?amania lub wygi?cia oraz 9-cio punktow? zasuwnic?, która uniemo?liwia wyczepienie si? ryglowania drzwi. Ponadto profile wype?nione s? twardym PCV i wklejanym panelem z blachy aluminiowej. W drzwiach z szybami stosowane jest z kolei specjalne antyw?amaniowe szk?o klasy P4. Ca?o?? dope?nia bezpieczna, solidna klamka, której nie mo?na wyrwa? lub wypchn??. Ca?e skrzyd?o drzwiowe jest bardzo trudne do wywa?enia, uszkodzenia czy wyci?gni?cia z zawiasów. To idealne dope?nienie antyw?amaniowych okien i rolet.

okno

 

 

Bezpieczny dom to cel ka?dego gospodarza – odpowiednio zabezpieczone okna i drzwi, czyli najbardziej nara?one na w?amanie miejsca, to nie tylko ochrona mienia. To przede wszystkim spokojny sen, beztroskie wakacje bez martwienia si? o dom czy te? bezpieczeństwo dla ca?ej rodziny. Pami?tajmy, aby wybiera? produkty z atestem i odpowiedni? klas? antyw?amaniow?. Pozwoli to zapewni? najwy?sz? jako?? nie tylko pod wzgl?dem bezpieczeństwa, ale tak?e trwa?o?ci oraz estetycznego wygl?du.

 

 

UWAGA! Ten serwis u?ywa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przegl?darki oznacza zgod? na to. Czytaj wi?cej…

Zrozumia?em
3分赛车 旬邑县| 晴隆县| 武邑县| 镇原县| 炎陵县| 营口市| 聂拉木县| 林州市| 根河市| 广汉市| 安平县| 元氏县| 沭阳县| 呈贡县| 宁陕县| 凤山市| 灵石县| 连云港市| 平泉县| 五大连池市| 永城市| 胶州市| 崇义县| 凉城县| 日喀则市| 德庆县| 武夷山市| 怀安县| 通城县| 阳城县| 屯昌县| 临湘市| 微博| 邹平县| 永善县| 葵青区| 宝山区| 永城市| 孝义市| 华亭县| 措美县|